රහස්‍ය භාවය පිළිබඳ පිළිවෙත

1. හැඳින්වීම

මෙම රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙත අදාළ වන්නේ bundlhub හි භාණ්ඩ එකතුව සම්බන්ධව සහ ඔබ විසින් bundlhub සේවාවන්, වෙබ් අඩවීන්, මෘදුකාංග යෙදුම් හෝ එම තැන්වල ඇති අන්තර්ගතයන් භාවිතා කරනා හෝ ඒ වෙත ප්‍රවේශ වන අවස්ථාවක ලබාගැනෙනා ඔබගේ දත්ත භාවිතය වෙතයි ("bundlhub සේවාවන්" හෝ "සේවාව" එක්ව). මෙම රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙත සම්මත වී ඇත්තේ bundlhub හි කොන්දේසි සහ නියමයන්ට අනුකූලව වේ. මෙම රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙතෙහි අර්ථ දක්වා නොමැති සුවිශේෂී යෙදුම් වල අර්ථයන්, කොන්දේසි හා නියමයන් තුළ සඳහන් වී ඇත.

2. පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු එකතු කිරීම හා භාවිතය

පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු (Personally identifiable information -PII) යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ තනි පුද්ගලයෙකු හඳුනාගැනීමට භාවිතා කළ හැකි තොරතුරු වේ. මීට උදාහරණ ලෙසින් යම් පුද්ගලයෙකුගේ නම, පදිංචි ලිපිනය, විද්‍යුත් ලිපිනය හෝ දුරකථන අංකය දැක්විය හැක. ඔබ විසින් අපගේ සේවාවන් වෙත සපයන, විද්‍යුත් ලිපියක් හරහා අප වෙත එවන හෝ වෙනත් ඕනෑම ක්‍රමයක් ඔස්සේ ස්ව-කැමැත්තෙන් අපට සපයන පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු අප විසින් සුරක්ෂිත කර තබා ගැනීමට හෝ නොගැනීමට හැක. ඔබ විසින් අපගේ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී, ලියාපදිංචි වීමේදී හෝ නැවත ඇතුළු වීමේදී අප විසින් ඔබව පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි යම් යම් තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.

3. පුද්ගලික නොවන තොරතුරු එකතු කිරීම හා භාවිතය

දත්ත වශයෙන් ගත් විට තනි පුද්ගලයෙකු සමගින් සෘජු සම්බන්ධතාවයක් අනුනොදක්නා ආකෘතියක ඇති දත්තද bundlhub මගින් එක් ‍රැස් කෙරෙනු ඇත. අප විසින් එම පුද්ගලික නොවන තොරතුරු එකතු කිරීම, භාවිතා කිරීම, වෙනත් අයෙකුට පැවරීම හෝ අනාවරණය කිරීම, ඕනෑම අරමුණක් ඔස්සේ සිදුකරන්නට ඉඩ ඇත. කෙසේ නමුත් අප විසින් එම පුද්ගලික නොවන තොරතුරු පුද්ගලික තොරතුරු සමගින් සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එම සම්බන්ධ කිරීම වලංගු වන තාක් කල් එම තොරතුරු සැලකෙනු ඇත්තේ පුද්ගලික තොරතුරු ලෙසිනි.

4. ස්වයංක්‍රීය දත්ත එක්රැස් කිරීම

ඔබ විසින් අප සේවාව භාවිතා කරනා විටදී, ඔබගේ පරිගණකය හඳුනාගැනීම සඳහා වන තොරතුරු වාර්තාගත කරගැනීමට, ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කරනා අයුර වාර්තා කර ගැනීමට සහ ඔබ හා ඔබේ පරිශීලක භාවිතාවන් සම්බන්ධ යම් යම් මූලික තොරතුරු එක් ‍රැස් කරගැනීමට Bunldhub මගින් ස්වයංක්‍රීය දත්ත එක් ‍රැස් කිරීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කරනු ඇත. මෙම තොරතුරු තුළට ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඔබේ IP ලිපිනයන්, බ්‍රවුසරය කුමක්ද යන්න, භාෂාව, මූලිකව යොමුවන හා ඉවත් වන වෙබ් පි‍ටු, URL ලිපිනයන්, භාවිතා කරනා ඉඟි පද, දිනය, වේලාව, එක් වෙබ් පි‍ටුවක ගත කරනා කාලය, වෙබ් අඩවියක ඔබ ප්‍රවේශ වන කොටස් සහ ඔබ අපගේ සේවාව භාවිතා කිරීම සබැඳි වෙනත් සමාන තොරතුරු ඇතුළත් වනු ඇත (පොදුවේ ගත් විට "පරිශීලක දත්ත"). විසින් මෙම තොරතුරු එක් ‍රැස් කරගැනීම සඳහා Bunldhub මගින් කුකීස් භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. අපගේ කුකීස් සම්බන්ධ පිළිවෙත පහත විස්තර කොට ඇත.

5. පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු භාවිතය

Bunldhub වෙත ලබාදෙන ඕනෑම පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරක් Bunldhub මගින් පහත දැක්වෙන අරමුණු උදෙසා භාවිතා කරනු ඇත:

(අ) Bunldhub සේවාව ලබාදීමේ හැකියාව සඳහා;
(ආ) ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා;
(ඇ) Bunldhub සහ එහි අනුබද්ධ සේවාවන්, නිෂ්පාදනයන් සහ පුවත් සම්බන්ධයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය ඇතුළු ක්‍රමයන්ගෙන් ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා;
(ඈ) තුන්වෙනි පාර්ශවයන් සම්බන්ධ පුවත්, නිෂ්පාදනයන් හා සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය ඇතුළු ක්‍රමයන්ගෙන් ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා;

වෙනත් බොහෝ ව්‍යාපාරයන් මෙන්ම Bunldhub විසින්ද යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී යම් යම් ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වුවමනා එපාකම් ඉ‍ටු කරදීම සඳහා තුන්වන පාර්ශවයන්ගේ සේවය මුදල් ගෙවා ලබාගනු ඇත. උදාහරණ ලෙසින් දක්වන්නේ නම් ලිපි යැවීම, දත්ත ගබඩාවන් පවත්වාගෙන යෑම, හොස්ටින්ග් සේවාවන් සහ ගෙවීම් ක්‍රියාවලීන් සැකසීම දැක්විය හැක. මෙසේ Bunldhub මගින් මෙවැනි කටයුතු ඉ‍ටුකිරීම සඳහා තුන්වන පාර්ශවයක සේවාව ලබාගැනීමේදී, එම සුවිශේෂී කාර්යය ඉ‍ටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන තොරතුරු සපයා දෙනු ඇත. මෙම තොරතුරු අතරට පරිශීලකයින්ගේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරුද අඩංගු විය හැක. මෙවිට අදාළ තුන්වන පාර්ශවයන් වෙත ලබාදෙන එවැනි තොරතුරු වල රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීම මෙන්ම එම තොරතුරු Bunldhub වෙත අදාළ නම් කළ සේවාවන් ලබාදීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ලෙසින් පමණක් භාවිතා කළ යුතු බවද Bunldhub මගින් නියම කරනු ඇත.

Bunldhub හෝ එහි සියලුම වත්කම් හෝ ප්‍රමාණවත් තරමක එහි වත්කම් වෙනත් පාර්ශවයක් මගින් අත්පත් කරගත් විටකදී, සීමාවකින් තොරව පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරුද ඇතුළත්ව Bunldhub මගින් එකතු කරනු ලැබූ තොරතුරු, අනෙකුත් ව්‍යාපාරික වත්කම් සමගින් පැවරීම සිදුවිය හැක.

තුන්වෙනි පාර්ශවයන් හට ඔබ වෙත ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයන් ඔස්සේ, සැලකිලිමත් විය යුතු පුවත්, නිෂ්පාදන හා සේවාවන් සම්බන්ධව වාණිජ සන්නිවේදනයන් ලබාදීම සඳහා, ඔබගේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු තුන්වන පාර්ශවයන්ට ලබාදීමේ අයිතිය Bunldhub වෙත ඇත. උක්ත සඳහන් තුන්වන පාර්ශවයන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑම රටක ස්ථානගත විය හැකි අතර ජාත්‍යන්තරව දත්ත පැවරීම එහිදී සැලකිල්ලට ගැනෙනු ඇත. ඔබට Bunldhub මගින් තුන්වන පාර්ශවයන් වෙත අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු ලබාදීම ඕනෑම මොහොතක නැවැත්විය හැකි අතර, ඒ සඳහා කළ යුත්තේ support@Bunldhub.com විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා Bunldhub වෙත ඒ සම්බන්ධව දන්වා සිටීමයි.

ඔබට සේවා ලබාදීම හා කලමනාකරණය කිරීම සඳහා, Bunldhub මගින් ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු තම සමාගම් සමූහය තුළ ඇති ඕනෑම සමාගමක් වෙත ලබාදීමද සිදුවිය හැක. උක්ත සඳහන් සමාගම්ද ලෝකයේ ඕනෑම රටක ස්ථානගතව තිබිය හැකි අතර, ජාත්‍යන්තරව දත්ත පැවරීම එහිදී සැලකිල්ලට ගැනෙනු ඇත. ඔබට උක්ත සඳහන් සමාගම් වල අනන්‍යතාවයන් සහ පිහිටා ඇති ස්ථාන සම්බන්ධව දැකගැනීම සඳහා www.Bunldhub.com යන අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසිය හැක.

6. ජාත්‍යන්තරව දත්ත පැවරීම

Bunldhub මගින් Kahuna Engagement Engine™ මෙවලම භාවිතා කර සිටී. ඒ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ පිහිටා ඇති කහූනා නීතිගත සමාගම මගින් ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු ජාත්‍යන්තරව ප්‍රවේශ වීමට හා/හෝ පැවරීමට හැකියාව තිබෙනා බව, ඔබ විසින් හඳුනාගැනීම හා ඊට එකඟ වීම සිදුකරනු ලබයි. මෙම මෙවලම හරහා Bunldhub වෙත පරිශීලකයින් විසින් එවනා පණිවුඩයන් හා සම්බන්ධ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව ලබාදේ.

Bunldhub මගින් Looker මෙවලම භාවිතා කර සිටී. ඒ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ පිහිටා ඇති ලුකර් ඩේටා සයන්සස් නීතිගත සමාගම මගින් ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු ජාත්‍යන්තරව ප්‍රවේශ වීමට හා/හෝ පැවරීමට හැකියාව තිබෙනා බව, ඔබ විසින් හඳුනාගැනීම හා ඊට එකඟ වීම සිදුකරනු ලබයි. මෙම මෙවලම හරහා Bunldhub වෙත ව්‍යාපාරික තීරණයන් ගැනීම සඳහා, දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රමෝපායයන් (ව්‍යාපාර තොරතුරු) සපයා දෙනු ලැබේ.

ඔබ සිටින්නේ එක්සත් ජනපදයෙන් එපිට නම්, ඔබ විසින් සපයන ඕනෑම පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරක් එක්සත් ජනපදයේ පිහිටා ඇති සර්වරයන් වෙත පැවරීම සහ ගබඩා කර තැබීම යන කරුණ ඔබ විසින් හඳුනාගැනීම හා ඊට එකඟ වීම සිදුකරනු ලබයි. එසේම ඔබගේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු එක්සත් ජනපදයේ සිට හා වෙනත් ජාතයන්තර බල ප්‍රදේශයන් හරහා පැවරීම සඳහා ඔබගේ කැමැත්ත ලබාදීමද සිදුවනු ඇත.

7. ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන්

ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු නැතිවීමෙන් හෝ අනවසර ප්‍රවේශ වීමෙන් වළක්වාලීම සඳහා, However මගින් වාණිජමය වශයෙන් ප්‍රමාණවත් ප්‍රයත්නයන් යොදා ඇත. කෙසේ වුවත් කිසිදු ආරක්ෂක පද්ධතියක් සියයට සියයක් ආරක්ෂාකාරී නොවේ. එනිසා However හට However දත්ත සමුදායන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සහතික වීම හෝ ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු වෙත බාධා පැමිණවීමෙන්, එම තොරතුරු පිටපත් කරගැනීමෙන්, එම තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් හෝ එම තොරතුරු සොරකම් කිරීමෙන් වැළැක්විය හැකි බවට සහතික වීම කළ නොහැක.

8. අවම වයස

Bunldhub සේවාව වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයින් සඳහා සැපයීමට අදහස් කොට නොමැති අතර, ඔවුන් විසින් Bunldhub භාවිතා නොකිරීමද සිදුවිය හැක. යට කී සීමා කිරීමකින් තොරව, Bunldhub මගින් දැනුවත්ව වයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුවන්ගෙන් පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු එකතු කිරීම සිදු නොකරනු ඇත. ඔබ වයස අවුරුදු 13 ට අඩු නම්, Bunldhub සේවාවන් භාවිතා කිරීම සහ Bunldhub වෙත ඕනෑම පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරක් ලබාදීම තහනම් වේ. කෙසේ හෝ වයස අවුරුදු 13 ට අඩු දරුවෙකුගෙන් හෝ අධිකරණමය බලයක් මගින් නියම කරනු ලැබූ වෙනත් වයසක අයෙකුගෙන් අපට පුද්ගලිකව හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු ලැබී ඇති බව අප විසින් දැනගත් විට, එම තොරතුරු හැකි ඉක්මනින් ඉවත් කිරීම සඳහා අප විසින් පියවර ගනු ලැබේ.

9. පරිශීලකයින් අතර පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු දිස්වීම

අප සේවාවේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් තුළදී, අන්‍යන්‍ය සම්බන්ධතා සඳහා පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් ඔබේ පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු අනෙකුත් පරිශීලකයින් හටද දැකිය හැකි වීම සඳහා ඔබගේ එකඟතාවය ලබාදීම සිදුවනු ඇත. මෙම රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙත, ඔබ විසින් අනෙකුත් පරිශීලකයින් වෙත ලබාගත හැකි බවට ඔබ ‍තෝරාගන්නා තොරතුරු ඇතුළු, එහෙත් සීමාවීමකින් තොරව පුද්ගලිකව හඳුනාගත හැකි තොරතුරු වෙත අදාළ නොවනු ඇත. එසේම Bunldhub සේවාව භාවිතා කරනා අනෙකුත් පරිශීලකයින් වෙත දිස්විය හැකි බවට ඔබ විසින් ‍තෝරාගන්නා තොරතුරු සඳහා Bunldhub විසින් වගකියනු නොලැබෙන අතර, එසේ හෙයින් Bunldhub සේවාව භාවිතා කරනා වෙනත් පරිශීලකයෙකු හෝ වෙනත් තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් එම තොරතුරු භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද Bunldhub වගකියනු නොලැබේ.

10. පණිවුඩ

අප සේවාව භාවිතා කරනා පරිශීලකයින් වෙත ලැබෙන හෝ ඔවුන් විසින් යවනා පණිවුඩ ඇතුළු සියලුම සන්නිවේදනයන්ගේ අන්තර්ගතයන්ට ප්‍රවේශ වීමේ සහ සුරක්ෂිත කර තැබීමේ අයිතිය Bunldhub වෙත හිමිවන බව ඔබ විසින් හඳුනාගැනීම හා එකඟත්වය පළ කිරීම සිදුවනු ඇත. උක්ත සඳහන් ප්‍රවේශය සහ සුරක්ෂිත කිරීම මගින් අරමුණු කෙරෙන්නේ Bunldhub සේවාවේ විධිමත් පරිශීලනයක් සහ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් සඳහා සහාය ලබාදීම වන අතර, නෛතික අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලත්වය දැක්වීමද එයට හේතුවනු ඇත.

11. තුන්වන පාර්ශව වෙබ් අඩවි සහ සේවාවන්

ඔබ විසින් සේවාව වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී හා භාවිත කිරීමේදී, වෙනත් වෙබ් අඩවි හා සේවාවන්ට යොමුවන සබැඳි ඔබට හමුවීමට හැක. ඔනෑම තුන්වන පාර්ශව වෙබ් අඩවි හෝ සේවාවන් සඳහා මගින් වගකියනු නොලැබේ. ඔබ විසින් එම වෙබ් අඩවි හෝ සේවාවන් වෙත ප්‍රවිශ්ට වීමට හෝ ඒවා භාවිතා කිරීමට තීරණය කරන්නේ නම් කරුණාකර ඒවායේ රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙත් කියවා සිටින්න.

12. කුකීස්

අපගේ සේවාවන් පිළිබඳ පරිශීලක අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා Bunldhub විසින් කුකීස් සහ වෙනත් සමාන තාක්ෂණයන් භාවිතා කරනු ලැබේ. කුකීස් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඔබ විසින් වෙබ් අඩවි හෝ ඔන්ලයින් සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී ඔබේ පරිගණයක තුළ තැන්පත් කරනා ගොනු වර්ගයක් වේ. Bunldhub විසින් ඔබ Bunldhub සේවාවට ප්‍රවේශ වීම හඳුනාගැනීම සඳහා කුකීස් භාවිතා කරයි. Bunldhub මගින් මේවා යොදාගන්නේ අනෙකුත් කරුණු අතර ඔබේ පරිගණකය සහ ඔබේ අන්තර්ජාල පිරික්සීමේ පුරුදු සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාගැනීමට සහ සු‍රැකීමට සහ ඒ මගින් අපට අපගේ සේවාව වඩාත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වේ. කුකීස් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න:

http://www.aboutcookies.org/ අප සේවාවන් භාවිතා කිරීම මගින් කුකීස් සහ අනෙකුත් සමාන තාක්ෂණයන් අප විසින් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබේ එකඟතාවය පළවනු ඇත. ඔබේ ස්මාට්ෆෝනය හෝ බ්‍රවුසරය තුළ ඇති සැකසුම් භාවිතා කිරීමෙන් කුකීස් වැළැක්වීම හෝ ක්‍රියාවිරහිත කිරීම සඳහා ඔබට ‍තෝරගැනීමක් කළ හැක. කුකීස් වැළැක්වීම හෝ ක්‍රියාවිරහිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ ඔබේ පරිගණකයේ කුකීස් වල තත්වය පිරික්සීම සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න:

http://www.aboutcookies.org/ කුකීස් වැළැක්වීමෙන් හෝ ක්‍රියාවිරහිත කිරීම, අපගේ සේවාවන් භාවිතා කිරීමේදී ඔබේ අත්දැකීමට බලපැවැත්විය හැකි බවට කරුණාකර දැනුවත් වන්න. එසේම ඒ සම්බන්ධයෙන් අප විසින් කිසිදු වගකීමක් නොගන්නා බවද සලකන්න.

අප සේවාව මගින් භාවිතා කරනා යම් යම් කුකීස් සහ ඒවායේ අරමුණු පහත දක්වා ඇත:
Analysis cookies (Google Analytics): මේවා තුන්වන පාර්ශවයක් මගින් පිළියෙල කරනා අතර, ඒ මගින් අපට පරිශීලකයින් ප්‍රමාණය මැනගැනීමට සහ සංඛ්‍යාංක මිනුම් ක්‍රියාවේ යෙදවීමට සහ සේවාව පරිශීලකයින් විසින් භාවිතා කිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉඩ ලබාදෙනු ඇත. මෙසේ අපගේ සේවාව ඔබ විසින් භාවිතා කිරීම විශ්ලේෂණය කිරීම මගින් අපගේ නිෂ්පාදනයන් හා සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ ලැබෙනු ඇත. මෙම ආකාරයේ කුකීස් මගින් ලබාගන්නා දත්ත, කුකීස් කල් ඉකුත්වීම හෝ ඔබ විසින් ඉවත් කිරීම සිදුවන තුරු ඔබ පරිගණකයේ සුරක්ෂිත වී තිබීමට හැකිවීම හෝ ඔබ විසින් සේවාවට ප්‍රවිශ්ට වන ඕනෑම මොහොතකදී ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවිය හැක.

13. ඔබව සොයාගැනීම වළක්වන බවට වන සංඥාවන්

"ඔබව සොයාගැනීම වළක්වන බවට වන සංඥාවන්" (Do Not Track signal) සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට Bunldhub හි සේවාවන් සැකසුම් කර නොමැති අතර, Do Not Track signal හෝ එවැනි වෙනත් සංඥාවන් මගින් Bunldhub හි ඕනෑම දත්ත හෝ තොරතුරු පරිහරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් වෙත කිසිදු බලපෑමක් සිදුකරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු නොවිය යුතුය. පවත්නා කිසිදු Do Not Track signal ආකාරයක් මගින්, කුකීස් භාවිතයෙන් හෝ වෙනත් තාක්ෂණයක් භාවිතයෙන් අප විසින් සිදුකරනා තොරතුරු එක් ‍රැස් කිරීමේ හා සුරක්ෂිත කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියට කිසිදු බලපෑමක් සිදුනොවනු ඇත.

14. අපව සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය

මෙම රහස්‍ය භාවය සු‍රැකීමේ පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම් කිසි ගැටළුවක් පැන නඟින්නේ නම් හෝ ප්‍රවේශ වීම, ප්‍රතිශෝධනය, ඉවත් කිරීම හෝ විරෝධතාවය පළ කිරීම ඇතුළු උචිත නෛතික අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ සන්නිවේදනයක යෙදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, කරුණාකර “PRIVACY POLICY” යන සිරස්තලය යටතේ support@bunldhub.com යන විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත ලිපියක් යොමු කරන්න.